Predikan Tjugonde efter trefaldighet 2015

Vad är en Familj? Och Vem är min familj?

Jag har en väninnan. Hon är tvåbarnsmamma. En son och en dotter. Det är en lycklig familj. Klassiska kärnfamiljen skulle man nästan kunna säga. Mamma, Pappa, Storasyster och Lillebror. Ändå får de ofta frågan, när det kommer till barnen: ”Är dom syskon?” En mycket märklig fråga kan tyckas. Speciellt att ställa direkt till barnens mor! Men folk anser sig kunna vara så ohövliga därför att barnen i fråga är adopterade. Och helt plötsligt ses dom inte som ”syster” och ”bror”, utan som något…annat. Folk verkar tro att deras familj inte är på ”riktigt”. Men tro mig, det är den! Dessa två barn är precis så lika, och olika varandra som alla andra syskon. Bråkar lika mycket, och älskar varandra lika mycket, som vilket annat syskonpar som helst. Familj, vem som är min syster, bror, far eller mor, har nämligen inget med biologi att göra.

I dagens text får Jesus reda på att hans mor och syskon söker honom. Några verser tidigare, i vers 21, kan vi läsa ”Hans anhöriga fick höra det och gav sig i väg för att ta hand om honom; de menade att han var från sina sinnen.” 

Det ligger alltså nära till hands att tolka det som att relationen mellan Jesus och hans närmaste familj för tillfället är lite spänd. Och att det är det som är grunden till vad som skulle kunna uppfattas som hans lite lätt avvisande svar.
Men låt oss läsa texten noga igen. Förnekar Jesus här sin familj? Förskjuter han dem? Säger han att Nej, ni är inte mina! Och likt en sektmedlem lierar sig med den nya rörelsen? Vi läser en gång till. Vad står det egentligen?

”Jesus svarade dem: ”Vem är min mor och mina bröder?” Han såg på dem som satt runt omkring honom och sade: ”Det här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor.”

Jesus förnekar inte sin familj. Han utvidgar den. Gör den större!
I det antika Rom utgjordes Familjen av den juridiska/ekonomiska enheten som bestod av den fasta egendomen och de personer, hustru, barn, tjänstefolk, slavar etc som lydde under Husfadern ”Pater Familias” Så när man talade om ”Familjen” var det inte som i dag, Mamma, Pappa, Barn, som åsyftades. Utan något större än så.  På vissa ställen i bibeln kan man hitta uttrycket Hus. Man pratar om den eller dennes ”Hus”. Till exempel i Apg 16:15 där det berättas om hur alla i Lydias hus blir döpta. Lydia är överhuvudet i familjen, och när hon kommer till tro, gäller det hela hennes familj, hela hennes Hus. Familjen, var alltså större än nutidens kärnfamilj. Den bestod av hushåll vilkas överhuvuden var söner eller sonsöner till en och samme huvudman. Till familjen hörde dessutom tjänstefolk och andra som lydde under huvudmannen och stod under hans, eller som i Lydias fall, hennes, beskydd. Det Jesus gör i den här texten, är att han utvidgar Familjebegreppet till att inte bara gälla dem som bor i samma hushåll, i samma hus. Familjebegreppet handlar inte längre om vistelseorten, utan om handlingarna. Om tron. Gemenskapen kring Jesus, kring Gud, går utöver familjebanden. Han skapar ett nytt förbund, genom sitt blod, ett nytt ”hus”. Vi är alla Jesu bröder och systrar. I tron. I Kristus.

Som alla syskon så har vi våra fighter. Saker vi tycker mer eller mindre, eller ibland helt olika om. Man måste inte älska varandra. Men vi finns där för varandra. För till syvende och sist, så är vi en Familj.