Predikan 16 efter Trefaldighet 2019

Däref­ter be­gav sig Je­sus till en stad som he­ter Nain, och hans lärjung­ar och myc­ket folk följ­de med ho­nom.  Just som han närma­de sig stads­por­ten bars det ut en död. Han var en­de so­nen, och hans mor var änka. En stor ska­ra människor från sta­den gick med hen­ne. När Her­ren såg hen­ne fyll­des han av med­li­dan­de med hen­ne och sa­de: ”Gråt in­te.”  Se­dan gick han fram och rörde vid båren. Bärar­na stan­na­de, och han sa­de: ”Unge man, jag säger dig: Stig upp!”  Då sat­te sig den döde upp och börja­de ta­la, och Je­sus överlämna­de ho­nom åt hans mor.  De fyll­des al­la av fruk­tan och pri­sa­de Gud och sa­de: ”En stor pro­fet har upp­stått bland oss” och: ”Gud har besökt sitt folk.”  Det­ta tal om ho­nom spred sig i he­la Ju­deen och lan­det där om­kring.

Det finns ett uttryck. WWJD, Vad skulle Jesus ha gjort?
Ett uttryck och uppmaning som skall få oss att stanna upp, tänka efter Hur skulle Jesus ha gjort i den här situationen, och sedan göra som han. 

Kort sagt, Vara Kristi efterföljare. Eller enklare uttryckt: Kristna. 

Och det finns många exempel på saker som Jesus gör, som vi också kan göra. Han ser den lilla människan på marginalen. De utstötta, Kvinnor som män. Behandlar alla lika osv. 

Sedan kommer vi till den här texten. Där Jesus uppväcker den döda sonen till en änka. 

Han lägger ribban lite högt där.

Jag har kallat mig kristen i över 2 decennier nu, men uppväcka döda ligger fortfarande något utanför min förmåga…

Samtidigt kan den här texten fortfarande tjäna som exempel på hur du och jag skall bete oss mot varandra. 

Låt oss backa bandet lite, tar ett steg tillbaka och ställa oss frågan Varför Jesus uppväcker den unge mannen? Varför just honom?Kan inte varit den ende döde han stötta på.

Vi kan ana svaret i beskrivningen av familjen. ”Han var en­de so­nen, och hans mor var änka”

Israel år 33 är ett lätt patriarkaliskt samhälle. Även om kvinnor kan äga pengar, ha ett eget arbete, och i den första kristna kyrkan når ganska höga positioner, så kvarstår faktum: Grundstrukturerna är patriarkala. Det sker på männens villkor. Så till exempel måste en kvinna ha en man som talar för henne. Hon kan inte föra sin egen talan. En ensam kvinna, utan manliga släktingar, är utlämnad till omgivningens ibland godtyckliga välvilja. 
Denna kvinna vi möter i texten, är ensam! Hon är änka, har alltså förlorat sin man och nu har hon förlorat sin son, sin ende son.
Så förutom det oerhörda traumat att ha förlorat sitt barn, står denna kvinna inför en framtid som utkastad, bespottad tiggare.

När Jesus uppväcker hennes son ger han henne chansen att överleva. Chans till ett värdigt liv. Han ger inte en färdig lösning. Han försöker inte leva hennes liv åt henne. Talar inte ens om hur eller vad hon skall göra. Men han skapar en möjlighet. Han ger henne möjlighet att överleva. Möjlighet till ett värdigt, fullvärdigt, liv.

Och där hittar vi uppmaningen till dig och mig! Att vi i Kristi efterföljd våga sträcka ut en hjälpande hand. Även i situationer som ser hopplösa ut.  Skapa möjligheter för våra medmänniskor att få ett värdigt liv.

Det handlar inte om att ge färdiga lösningar Att leva någon annans liv åt dem. Att tala om och styra i detalj vad, när, hur de skall göra saker och ting. 

Men ibland handlar det om att uppväcka Änkans son. Skapa möjligheter att klara sig själv, att växa.
Med ett modernt uttryck: Hjälp till självhjälp. 

Nej, att uppväcka döda kanske inte riktigt är inom möjlighetens ramar. Även om man kallat sig kristen i flera decennier. Men att sträcka ut en hjälpande hand. Att skapa möjligheter för våra medmänniskor, det är något du och jag, vi alla kan göra.
I Kristi efterföljd,

Amen