Ett inspirerande möte över gränserna

Spelar Religion någon roll i det moderna samhället? Eller är Religion bara en grogrund för inskränkthet, bakåtsträvande och terrorism? Kan man över huvud taget prata om religion som möjlig väg till fred och frihet 2019? 

Detta var några av de frågor som låg till grund för det symposium som hölls i Den Haag i fredags.  Olika politiska ledare, ambassadörer, religiösa företrädare för diverse olika riktningar. Akademiker och forskare, samlades för att under några timmar diskutera under rubriken ”Religion, Security and Peace. Religion and belief in contamporary societies”

Det blev en mycket intressant förmiddag där vi alla, oavsett om vi definierade oss som troende eller ateister eller det mer allmänna humanister, konstaterade att religion och dess utövare inte kan ignoreras. 

Vi tog tydligt avstamp i §18 i FN´s deklaration av mänskliga rättigheter: 
Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor ”

Framförallt de första orden: ”Var och en har rätt till tankefrihet…” Vår frihet att tänka. Vår rätt till tankar och åsikter, till känslor. Religion är inte separerat från detta och något eget, annorlunda, utan är en del av människors tankevärld. Något som vi måste erkänna och ta på allvar.

Trots att man har på olika sätt försökt i olika politiska system så går det inte att ignorera att religion är och förblir en viktig del i många människors liv. Och att det är när är man försöker marginalisera, trycka undan och dölja som det så lätt blir fel. 

Dock, och även här var hela presidiet rörande överens får vi aldrig politisera religionen och inte heller försöka att ”frälsa” politiken. Stat och religion måste vara tydligt skilda åt, men hela tiden medvetna om och respektera varandra. 

Det var ett väldigt inspirerande möte mellan olika kulturer, tankar och plattformar där vi mötts i det gemensamma: Viljan att tillsammans skapa en bättre värld, byggd på respekt och om inte kärlek, i alla fall vänskap.